به گزارش روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران، سید مرتضی احتشامی افزود: با توجه به مدت زمان کارکرد سیستم حذف بو و بر اساس تست های دوره ای راندمان حذفH۲S ، مشخص گردید که عملکرد این واحد در محدوده استاندارد به صورت کامل نیست.

وی در ادامه گفت: با انجام پیگیری های متخصصان داخلی تصفیه خانه، موضوع عملیات اورهال(تعمیرات اساسی) واحد حذف بو از آبان ماه ۹۸ توسط ۴۰ کارگر و۵کارشناس داخلی آغاز وآذر ماه۹۸نیز به پایان رسید.

به گفته احتشامی تمامی تجهیزات مورد نیاز برنامه تعمیرات اساسی واحد حذف بو این مدول ها برای اولین بار توسط نیروهای متخصص داخلی این واحد طراحی و ساخته و نصب شد و این پروژه بیش از ۸۴ میلیون تومان هزینه داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: عملیات تعمیرات اساسی این واحد با توجه به روحیه جهادی و تکیه بر توان داخلی ، حدود ۱۷۰ میلیون تومان برای شرکت صرفه جویی مالی به همراه داشته ضمن آنکه با تکمیل عملیات حذف بو بازدهی این واحد به بیش از ۹۸ در صد رسیده است.

مدول های ۱تا۴ تصفیه خانه فاضلاب تهران با ظرفیت تصفیه هر مدول ۵۲۵ هزار نفر جمعا در حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار نفر از جمعیت شهر تهران را تحت پوشش قرار می دهد. در این تصفیه خانه از روش بیولوژیک برای حذف هیدروژن سولفوره متصاعه شده از واحد های تصفیه فیزیکی، واحدهای تغلیظ و آبگیری لجن اقدام می شود.

news.nww.ir