علی بهبهانی

مدیر فروش پروژه های نیروگاهی

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه