الکا درگاهی

مدیر فروش تهران

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه