قاسم قدمی

مدیر ریخته گری

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه