مجید غلامی

مدیر مالی

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه