نوید افشار

کارشناس خرید

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه