پرهام توجه

نائب رئیس هئیت مدیره

مدیری از نسل دوم میراب بالای 15 سال سابقه کاری مرتبط پیشگام در مدیریتی مبتنی بر استاندارهای روز دنیا

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه