بهرام صادقی بی غم

مدیر بهبود مستمر

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه