طیبه عباسی

مدیر الاستومر

دفتر و نمایشگاه مرکزی

کـارخانه