­

شیر های پروانه‌ ای گونه‌ای از شیرهای صنعتی است.

در آن از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد.
جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌شود.

این نوع از شیرها نسبت به دیگر انواع شیر از وزن کمتر برخوردار بوده و در عین حال ارزان تر می‌باشد.

شیر های پروانه‌ ای گونه‌ای از شیرهای صنعتی است.

در آن از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد.
جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌شود.

این نوع از شیرها نسبت به دیگر انواع شیر از وزن کمتر برخوردار بوده و در عین حال ارزان تر می‌باشد.

شیر های پروانه‌ ای گونه‌ای از شیرهای صنعتی است.

در آن از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد.
جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌شود.

این نوع از شیرها نسبت به دیگر انواع شیر از وزن کمتر برخوردار بوده و در عین حال ارزان تر می‌باشد.