محصولات

اخبار

تولید شیرهای صنعتی با متریال Duplex

خوردگی شیرهای صنعتی، موضوعی پیچیده با متغیرهای متعدد است. این متغیرها شامل عناصر شیمیایی تشکیل دهنده فلز، ساختار میکروسکوپی، عملیات حرارتی و … می باشد