محصولات

مسئولیت اجتماعی

افتتاح مدرسه میراب در شهرستان سیریک

این آیین باحضور دکتر الوانی نماینده شرکت میراب ، مهندس نجفی افشار معاون مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، علی مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی