انتقادات و پیشنهادات مشتریان

نظرات، انتقادات، و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

پذیرا هستیم…

 لطفاً هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را از یکی از روشهای زیر به ما اطلاع دهید.
• پیشنهادات و انتقادات شما میراب را در درک درست نیازهای مشتریان خود یاری می کند.
• آماده شنیدن نقطه نظر شما هستیم