گارانتی و وارانتی

شرکت میراب به منظور حصول اطمینان مشتریان از کارکرد محصولات تولیدی، تعهدات حقوقی لازم برای واژه های گارانتی/وارانتی محصولات خودرا به شرح تعاریف زیر ضمانت می نماید.

گارانتی

گارانتی عبارت است از رفع ایراد (تعمیر یا تعویض) قسمتی از یا تمام محصول در صورتیکه بروز نقص وخطای کارکرد آن ناشی از تولید بوده ومنشا آن استفاده نادرست مشتری از محصول نباشد، بدون هزینه برای مشتری وبرای مدت دو سال از زمان تحویل کالا.

وارانتی

وارانتی عبارت است از رفع ایراد (تعمیر یا تعویض) پس از دوره گارانتی وبا هر عاملی، به هزینه مشتری تا ده سال از زمان تحویل کالا.