خاکباز

خاکباز
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: خاکباز
نام استان: مرکزی
مدیر: آقای محمد خاکباز
نمایندگی شرکت میراب در استان مرکزی از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با مدیریت مرحوم ابراهیم خاکباز که خود تجربه ۳۵ سال فعالیت به عنوان مدیر بازرگانی و مالی را در شرکت آبفا استان مرکزی داشتند،آغاز نمود و با یاری خداوند با تاسیس فروشگاه در محل مناسبی از شهرستان اراک و تجهیز انبار در کنار به کارگیری کارشناسان مجرب به جایگاه مناسبی در سطح استان دست یافته است و از این رو برای کلیه سازمانها،شرکت ها و ارگان های مرتبط با صنعت آب و مدیران و کارشناسان فنی این صنعت به فروشگاه شناخته شده ای تبدیل گشته است و از کارهای ماندگاراین فروشگاه میتوان به تجهیز و تامین کلیه شیرالات طرح عظیم سد کمال صالح اراک نام برد.

شماره تماس: ۳۲۲۴۰۹۵۸-۰۸۶
فکس: ۳۲۲۱۶۰۲۳-۰۸۶
ایمیل: mirab.markazi@gmail.com
وب سایت:
آدرس: اراک -خیابان امام خمینی- خیابان آیت الله کاشانی-روبروی پل سبحانینام شرکت/فروشگاه: خاکباز
نام استان: مرکزی
مدیر: آقای محمد خاکباز
نمایندگی شرکت میراب در استان مرکزی از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با مدیریت مرحوم ابراهیم خاکباز که خود تجربه ۳۵ سال فعالیت به عنوان مدیر بازرگانی و مالی را در شرکت آبفا استان مرکزی داشتند،آغاز نمود و با یاری خداوند با تاسیس فروشگاه در محل مناسبی از شهرستان اراک و تجهیز انبار در کنار به کارگیری کارشناسان مجرب به جایگاه مناسبی در سطح استان دست یافته است و از این رو برای کلیه سازمانها،شرکت ها و ارگان های مرتبط با صنعت آب و مدیران و کارشناسان فنی این صنعت به فروشگاه شناخته شده ای تبدیل گشته است و از کارهای ماندگاراین فروشگاه میتوان به تجهیز و تامین کلیه شیرالات طرح عظیم سد کمال صالح اراک نام برد.

شماره تماس: ۳۲۲۴۰۹۵۸-۰۸۶
فکس: ۳۲۲۱۶۰۲۳-۰۸۶
ایمیل: mirab.markazi@gmail.com
وب سایت:
آدرس: اراک -خیابان امام خمینی- خیابان آیت الله کاشانی-روبروی پل سبحانینام شرکت/فروشگاه: خاکباز
نام استان: مرکزی
مدیر: آقای محمد خاکباز
نمایندگی شرکت میراب در استان مرکزی از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با مدیریت مرحوم ابراهیم خاکباز که خود تجربه ۳۵ سال فعالیت به عنوان مدیر بازرگانی و مالی را در شرکت آبفا استان مرکزی داشتند،آغاز نمود و با یاری خداوند با تاسیس فروشگاه در محل مناسبی از شهرستان اراک و تجهیز انبار در کنار به کارگیری کارشناسان مجرب به جایگاه مناسبی در سطح استان دست یافته است و از این رو برای کلیه سازمانها،شرکت ها و ارگان های مرتبط با صنعت آب و مدیران و کارشناسان فنی این صنعت به فروشگاه شناخته شده ای تبدیل گشته است و از کارهای ماندگاراین فروشگاه میتوان به تجهیز و تامین کلیه شیرالات طرح عظیم سد کمال صالح اراک نام برد.
شماره تماس: ۳۲۲۴۰۹۵۸-۰۸۶
فکس: ۳۲۲۱۶۰۲۳-۰۸۶
ایمیل: mirab.markazi@gmail.com
وب سایت:
آدرس: اراک -خیابان امام خمینی- خیابان آیت الله کاشانی-روبروی پل سبحانی