شرکت بهین تجهیز اتصال مهدی

شرکت بهین تجهیز اتصال مهدی
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: شرکت بهین تجهیز اتصال مهدی
نام استان: قم 
نام مدیر: آقای نادعلی 
شماره تماس: 36609417-025
کد پستی: 3719986465
آدرس: قم- خیابان امام خمینی- خیابان مطهری جنوبی- خیابان شهید چمران- پلاک 26- طبقه اول