شرکت شعله پوشان خلیج فارس

شرکت شعله پوشان خلیج فارس
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: شرکت شعله پوشان خلیج فارس
نام استان: بوشهر
مدیر: رحیم بوشهری نژاد 
شماره تماس: 09177729196
فکس: 07733558309
ایمیل: shole.poushan@gmail.com
وب سایت: 
آدرس: بوشهر – خیابان عاشوری – نبش بهارستان 15 
کد پستی : 43545-75157