محصولات

شیر فلوتر انطباقی (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر گلوب با عملگر پنوماتیک (CGF)

سایز (میلی متر) : 150-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر گلوب (CGF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر کنترل پمپ (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

فلوتر قطع و وصل (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر کنترل دبی – محدود کننده دبی (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،فولاد ریختگی،

شیر فشار شکن (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر هالوجت

سایز (میلی متر) : 1800-500فشار (بار) : 25-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنیجنس سیلندر آب بندی : استنلس استیل

شیر سوزنی (CNF)

سایز (میلی متر) : 1800-200فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنیجنس پیستون : استنلس استیل

شیر غلافی (CSD)

سایز (میلی متر) : 2200-200فشار (بار) : 25-6جنس بدنه : انواع فولاد کربنیجنس غلاف : استنلس استیل